พิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2564 วัดนาทิการาม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดย.มีคุณท่าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา มาเป็นประธานในพิธี เพื่อสมทบทุน สร้างถนนขึ้นชมวิว รอยพระพุทธบาท บนยอดเขา ยอดกฐินปี 2564 ทั้งหมด 76,6999 บาท และร่วมลอยกระธง

เมื่อวันที่ 19 พฤศิกายน 2564 เวลา.13.00 น. ตรงกับวันลอยกระธงในปีนี้ คุณท่านดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัท เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป สื่อรัฐทีวี รายการส่องธรรม ทาง.ทบบ.5 นำผ้าพระกฐินสามัคคีไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดนาทิการาม(วัดหัวเขา)ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีพระครูวิจิตรกรณีย์ เจ้าอาวาสวัดนาทิการาม เจ้าคณะอ.หลังสวน(ธ), เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหลังสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ และพนักงานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ตลอดจนชาวบ้าน ต.มะพร้าวอ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จำนวนมาก 

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญสมทบกฐินสามัคคีเป็นเงิน จำนวน 66,6999 บาท เพื่อให้ทางวัดนำไป ก่อสร้างถนนขึ้นรอยพระพุทธเจ้า จุดชมวิว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์ควัดนาทิการาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม มองเห็นวิวทะเล คลองหลังสวนอย่างงดงาม เห็นบรรยากาศรอบทิศ กราบไหว้สิ่งศักสิทธิ์บนยอดเขา สำหรับการถวายผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

วัดนาทิการามตั้งอยู่บ้านหัวเขาท่ากอ ถนนบางมะพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดคระสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น
๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง
๔. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน หอระฆัง เรือนเก็บพัสดุ และโรงครัว
ปูชนียะวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๗
วัดนาทิการรามตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระปลัดสุข
รูปที่ ๒ พระปลัดเคลื่อน
รูปที่ ๓ พระอธิการจบ พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๙
รุปที่ ๔ พระครูอภัยศีลวัฒน์ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๓๒
รูปที่ ๕ พระอธิการวิเชียร กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖
รูปที่ ๖ พระครูวิจิตรกรณีย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน
ความสำคัญ
เป็นสถานที่ปฏบัติธรรมของประชาชนในพืื้นที่
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเพณี และวันสำคัญทางศาสนา

ท้ายนี้ พระครูวิจิตรกรณีย์ เจ้าอาวาสวัดนาทิการาม เจ้าคณะอ.หลังสวน(ธ) กล่าวว่า…อัตมาขอขอบใจ คุณท่าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ท่านมนัส เสือเปลี่ยว รองอธิบดีมหาดเล็ก 904 ปีนี้ท่านติดภาระทางราชการ มาไม่ได้ แต่ฝากกำลังใจมา) พลอากาศตรีหญิง ธนาสิริ คำพา คุณเอกสิทธิ์ หมวดทอง ผู้อำนวยการสื่อรัฐทีวี คุณกนกลักษณ์ รถทอง รายการส่องธรรม โทรทัศน์ ททบ.5 และคณะทุกท่าน คุณหมอกฤษณะ สุทธิรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะพร้าว อสม.บางมะพร้าวชมรมผู้สูงอายุบางมะพร้าว นายกสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารตำบลบางมะพร้าว คุณวิรวัฒน์ กาญจนสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์ โรงเรียนวัดนาทิการาม กำนันบางมะพร้าวโรงทานทุกโรง คณะครูโรงเรียนวัดนาทิการาม ทุกคน คณะจัดดอกไม้เรือพระบกทุกคน คุณครูจริยา ตะติชะลา คุณครูอุษา คุณครูสุชาติ คุณหมอวรรณา คุณครูพรเทพ พัฒนาประดิษฐ์คุณครูวัชรี พัฒนประดิษฐ์ คุณครูนิภา พรหมน้อย ผู้ช่วย วรัทยา นิลแก้ว และแม่ครัวทุกท่าน คุณดุรินทร์ กาญจนสวัสดิ์ คุณวันชัย มาประชุม (คนนี้เต็มทีเหมือนกันแม้รางกายไม่สมบูรณ์) คุณวิชญพัธท์ ศรีพรหม (นิว) คุณสุบรรณ พร้อมภรรยา อบต.ยุทธชัย ทิพย์อักษร ผู้ใหญ่ วสันต์ ทองประเสริฐ ม.6 ผู้ใหญ่การันต เฐียรพิทักษ์ ม. 2 ผู้ใหญ่บ่าว ม.7 ผู้ใหญ่ แจ่ม ม.5 คุณลิขิต พรหมขจร และท่านที่ไม่ได้กล่าวนามยังมี ที่ช่วยงานกฐินจนสำเร็จลุล่วงสำเร็จไปด้วย

ประวัติเรือพระบกวัดนาทิการาม สมัยพระครูวิจิตรกรณีย์ เริ่มส่งเข้าประกวด ปี ๒๕๕๐สนับสนุนด้วย องค์การบริหารตำบลบางมะพร้าว ร่วมกับ ชุมชนบางมะพร้าว รร.วัดนาทิการาม รร.บ้านหว้ยหลอด โรงพยาบาลตำบลบางมะพร้าว ปี ๒๕๕๐ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒ ปี ๒๕๕๑ ไม่ได้ส่งเข้าประกวด ปี ๒๕๕๒ ชนะเลิศ ปี ๒๕๕๓ชนะเลิศ เป็นปี ๒ ปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศ เป็นปีที่ ๓ปี ๒๕๕๕ ชนะเลิศ เป็นปีที่ ๔ ถ้วยพระราชทานทำลายสถิตย์เรือพระบก ครองแชมป์ถว้ยพระราชทานปี ๒๕๕๖ ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ ปี ๒๕๕๗ ไม่ส่งเข้าประกวด เนื่องจากหยุดทำการซ่อมแซ่ม และขาดงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ในขณะนี้วันที่ ๑๑ มีนาคม กำลังลงมือซ่อมแซ่มอยู่ คาดว่าคงไม่แพ้กว่าทุกปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรปีนี้เจอกันวันออกพรรษา แรม ๑ ค่ำ แน่นอน บริษัท ห้างองค์การต่างๆ สนับสนุนได้ติดต่อ ที่ พระครูวิจิตรกรณีย์ จต.หลังสวนเจ้าอาวาสวัดนาทิการาม โทร ๐๘๑-๐๗๙๔๙๐๙

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed